Verleden

Waar we vandaan komen

Over GGz Breburg

GGz Breburg is een tweedelijns ggz-instelling in de regio Midden- en West-Brabant. Indigo Brabant B.V. is 100% dochter van GGz Breburg en is dé leverancier van Basis GGz (BGGz) in Brabant. Gezamenlijk helpen GGz Breburg en Indigo jaarlijks ongeveer 16.000 cliënten, verdeeld over 29 locaties. GGz Breburg is trots op de kwaliteit van zorg die zij levert en is koploper op het gebied van ambulantisering en de inzet van ervaringsdeskundigheid.

In het uitgestrekte werkgebied van GGz Breburg is vanuit de historie relatief weinig klinische capaciteit aanwezig. Met de beperkt beschikbare middelen zijn keuzes gemaakt om primair de zwaarste gevallen te behandelen. Met een groot aandeel cliënten met psychotische- en persoonlijkheidsstoornissen heeft dit geleid tot een afwijkende productmix ten opzichte van de meeste tweedelijns ggz-instellingen.

Naast de Reis van de Cliënt, heeft GGz Breburg zich toegelegd op de ontwikkeling van een passend behandelaanbod om deze complexe doelgroep de juiste zorg te kunnen bieden. Zo zijn onder andere de FAST-, ACT-, VIP- en FACT-teams ontstaan. Ook komende jaren blijft onze focus liggen op de behandeling van cliënten met een complexe zorgvraag en de doorontwikkeling van het behandelaanbod conform de richtlijnen en zorgstandaarden. Dit doen we vanuit een herstelgerichte visie. Daarnaast zetten we - in nauwe samenwerking met Indigo - een nadrukkelijke beweging in richting meer integratie en afstemming met de huisartsenpraktijken waardoor we zo veel mogelijk zorg substitueren.

* Onderstaande afbeeldingen hebben uitsluitend betrekking op GGz Breburg

GGz Breburg is koploper op gebied van ambulantiseren en de inzet van ervaringsdeskundigheid

Ambulantisering

GGz Breburg is voorloper op het gebied van ambulantisering. Al vanaf 2010 zet GGz Breburg sterk in op het terugdringen van verblijf. Alleen indien dit inhoudelijk noodzakelijk is en ambulant of middels deeltijd onvoldoende passende zorg geboden kan worden, worden klinische modules ingezet. Gedwongen separaties worden binnen GGz Breburg zoveel mogelijk vermeden en de aantallen daarbij zijn al enkele jaren nihil. We zijn ervan overtuigd dat de cliënt in zijn eigen omgeving - samen met betrokkenheid van anderen - het beste herstelt. Ons uitgangspunt is altijd: ambulante behandeling, ‘tenzij’.

Programma Intensieve en Acute Zorg

Binnen het Programma Intensieve en Acute zorg zijn in 2019 4 thema’s vastgesteld, waarvan medio 2020 de status als volgt is:

1. Intensive Home Treatment (IHT) IHT is ontwikkeld als model voor acute zorg in het totale werkgebied van GGz Breburg. IHT is in Breda opgestart. Het aanvankelijke plan om de regio Tilburg per 1 januari 2020 ook volledig volgens het IHT model ingericht te hebben, is vertraagd. Problemen in de personele bezetting zijn daaraan debet. Het voornemen is evengoed dat IHT de onderlegger is voor het gehele verzorgingsgebied. Per 1 januari 2021 verwachten we daar te zijn. In het programmateam monitoren we de voortgang.

2. Implementatie van de Generieke Module Acute Psychiatrie (GMAP) De ontwikkelingen in de acute keten gaan onverminderd verder. In 2020 voldoen we aan bijna alle kwaliteitseisen van de GMAP.

3. Implementatie van de WVGGZ Per 1 januari 2020 is de WVGGZ ingegaan. De voorbereidingen voor de implementatie zijn goed verlopen. De taskforce WVGGZ die deze voorbereidingen heeft uitgevoerd, vervolgt de ondersteuning van de implementatie gedurende 2020 en rapporteert daarover in het programmateam.

4. Ontwikkeling van de resourcegroepen (RACT) Het RACT-project is eind 2019 succesvol afgerond. Gelet op het behaalde resultaat, is voor 2020 afgesproken dat de RACT-methodiek ook voor andere doelgroepen ontwikkeld wordt.

Transforensisch Team

Voor cliënten die door een combinatie van psychiatrische, forensische, verslavings-, en/of LVB-problematiek geen passend zorgaanbod bij één instelling kunnen krijgen, realiseren we dit passende aanbod wél middels ons Transforensisch Team. Ook tijdens detentie of na afloop van een strafrechtelijke titel combineren we de expertise vanuit verschillende instellingen (GGz Breburg, Amarant, Novadic Kentron, Fivoor, Zorg- en Veiligheidshuis). Deze hoog complexe zorg organiseren we samen en heeft als uitgangspunt een passend aanbod, ongeacht de financieringsstroom. Hierbij combineren we begeleiding en behandeling vanuit de juiste expertise.

TOPGGz

GGz Breburg kent twee gespecialiseerde zorgcentra die het predicaat TOPGGz hebben. Dit is ten eerste het Centrum voor Lichaam, Geest en Gezondheid, dat zich richt op specialistische diagnostiek- en behandeling aan mensen met gecombineerde psychiatrische en somatische klachten. Daarnaast hebben we ons Centrum Persona Cura, waar hoog specialistische diagnostiek en behandeling wordt geleverd aan senioren met (co-morbide) persoonlijkheidsstoornissen en/of autisme. Cliënten komen bij deze centra terecht als ze zijn vastgelopen in de specialistische zorg.

Indigo

Indigo heeft sinds eind 2016 een groei van +40% op haar aantal behandelingen (18+) gerealiseerd. Inmiddels behandelt Indigo ook in de 1,5-lijns ggz middels Umami en Eleo, wat zorgt voor een verminderde druk op de specialistische ggz en daardoor kortere wachttijden.

Fameus

Al jaren zet GGz Breburg Ervaringsdeskundigen in via herstelcentrum FAMEUS. Voor, tijdens en na het behandeltraject biedt FAMEUS een breed scala aan herstelondersteunende initiatieven en trainingen. Deze worden ook ter preventie of ter ondersteuning gedurende de wachttijd gegeven.