Toekomst


Waar we heen willen

Geen wachtlijst in 2022!

Deze belofte doen we onze cliënten. Wachtlijstvrij betekent dat we binnen de eerste week een persoonlijk contact met de cliënt hebben om direct een stap te zetten naar de terugkeer van mentale gezondheid. Om dit te bereiken richten we ons erop om onze professionals in te zetten waar zij het meest nodig zijn: cliënten direct op de juiste plek, lagere administratieve lasten en minder overlegvormen. Kortom: door ons nog meer te richten op onze specialismes, behandelen we cliënten die bij ons echt op de beste plek zijn. Dit alles sluit aan bij onze Reis van de Cliënt, en komt niet alleen de cliënt ten goede maar ook onze professionals en financiers. Wat we de komende jaren doen, heeft gevolgen voor het aantal cliënten dat we behandelen, de omzet die hierop gerealiseerd wordt en de gemiddelde prijs die hier per cliënt uit voortvloeit. We gaan graag met onze stakeholders in gesprek over onze meerjaren-ambitie en passende afspraken.

We zetten onze professionals in waar zij nodig zijn

Door onze specialistische kennis al direct bij de huisarts in te zetten (consultatie, triage en advies) en het intakeproces meer te stroomlijnen, komen cliënten die onvoldoende bij de POH geholpen kunnen worden, direct op de juiste plek terecht. De cliënt hoeft hierdoor niet na een intake of start van de behandeling terug- of verder verwezen te worden. We vereenvoudigen veel van onze administratieve processen en verminderen grootschalige multidisciplinaire overleggen. Ook zetten we in op digitale behandeling en korter (intensiever) behandelen. Uiteraard doen we dit alleen daar waar het kan. In lijn met onze visie op “Samen Beslissen”, stellen we voorafgaand aan de behandeling concrete doelstellingen samen met de cliënt. Wanneer deze behaald zijn, wordt de behandeling beëindigd of wordt de cliënt zo nodig overgedragen van de SGGZ naar BGGZ of vanuit de BGGZ naar de POH.

Omzet en Prijs per Cliënt

Door het proces van screening, triage en intake te optimaliseren zijn wij in staat om aan de voordeur beter te beoordelen of behandeling bij een voorliggende voorziening zoals de BGGZ mogelijk is. Zodoende komen alleen de cliënten die onze zorg echt nodig hebben bij GGz Breburg in behandeling.

De SGGZ behandelcapaciteit die vrijkomt dankzij de substitutie naar voorliggende voorzieningen gebruiken wij om extra cliënten van onze wachtlijst in zorg te kunnen nemen. Omdat dit gemiddeld genomen zwaardere cliënten zijn neemt het aantal cliënten bij GGz Breburg iets af. Indigo daarentegen behandelt door de substitutie vanuit GGz Breburg juist meer cliënten. Op integraal niveau verwachten wij hierdoor een lichte omzetstijging gecombineerd met een hoger aantal cliënten dat in zorg komt. Dit leidt tot een lagere integrale gemiddelde prijs.

We maken verdere stappen in ons Programma Intensieve en Acute Zorg

De voorzieningen voor Intensieve en Acute Zorg verbinden we de komende periode verder aan elkaar tot een sluitende spoedketen voor GGz Breburg. Pas dan doen we recht aan onze doelstelling. Daarnaast gaan de gesprekken over het optimaliseren van de regionale ggz-keten - voor zowel acute als reguliere zorg - verder. Denk hierbij aan de verbinding met de ziekenhuispsychiatrie en verslavingszorg. Ook de ontwikkeling van de netwerkpsychiatrie is een belangrijk thema: ggz-expertise in de wijk. Dus verbreden naar de voorkant van de keten en met preventie en vroegtijdig signaleren als doelstelling. De verdere uitrol van RACT past in een breder doel waarin we de overtuiging hebben dat duurzaam herstel alleen tot stand komt als cliënten zelf het stuur in handen hebben.