Buiten

Tevreden stakeholders

We herijken onze strategische koers, in afstemming met onze binnen- en buitenwereld, in een wereld die ook zelf volop in beweging is. We hanteren daarbij de Beïnvloedingscirkel. Het onderdeel “buiten” richt zich hierbij op externe partijen zoals ketenpartners, financiers en de overheid maar uiteraard ook onze belangrijkste externe stakeholders: onze cliënten.

Samenwerken in de keten

GGz Breburg staat midden in de samenleving. We hebben samenwerkingsverbanden met veel organisaties. Soms hebben we hierin een trekkersrol (denk bijvoorbeeld aan de GMAP); in andere samenwerkingen participeren we als deelnemer (zoals in regionale dementie-overleggen).

Het belang van de cliënt is hierbij voor ons leidend. Onze samenwerkingen zijn erop gericht om diens leven en de verschillende mogelijke transities daarin zo soepel en drempelloos mogelijk te maken. Onze cliënten zijn heel divers, er is geen “one size fits all”, daarom maken we keten-afspraken op hoofdlijnen en zorgen we voor maatwerk op cliëntniveau.

Screening, Triage en Intake

Onze ambitie voor 2021 om ervoor te zorgen dat cliënten niet onnodig te zware zorg ontvangen, verwezenlijken we door een andere inrichting van het proces van Screening, Triage en Intake (STI). De pilots STI die in het voorjaar van 2020 zijn opgestart, zijn wegens de coronacrisis noodgedwongen anders ingevuld. Desondanks hebben deze al wel tot resultaten geleid.

Triage - achter de voordeuren van GGz Breburg en Indigo - vindt nu gemeenschappelijk plaats voor de doelgroep cliënten met angst- en/ of depressieve stoornissen in de leeftijd 24-65 jaar. Daarnaast is Consultatie breed beschikbaar gesteld voor huisartsen in de regio Tilburg. En in een pilot met PRO-RCH verkennen we of het positioneren van ggz-specialisten bij de huisartsenpraktijk leidt tot betere verwijzingen binnen het sociaal maatschappelijke veld en naar psychiatrische organisaties.

Wachtlijstreductie

Een van onze belangrijkste aandachtspunten blijft het terugdringen van de wachttijden. Helaas zien we momenteel nog te vaak dat de Treeknorm wordt overschreden voor cliënten die wachten op behandeling. We hebben onszelf tot doel gesteld dat er in 2022 geen wachtlijsten meer zijn. Wachtlijstvrij betekent dat we binnen de eerste week een persoonlijk contact met de client hebben om een eerste stap te zetten naar de terugkeer van mentale gezondheid. Een belangrijke manier om dit doel te verwezenlijken is door middel van het opnieuw vormgeven van onze toegangsprocessen. Hiermee zijn we in 2020 al begonnen als onderdeel van De Reis van de Client en dit zal in 2021 worden voortgezet

Wet Verplichte GGZ en Acute zorg

In 2020 is er door de wettelijke wijzigingen rondom de Acute en Verplichte Zorg veel veranderd binnen de GGz. Als regievoerder streeft GGz Breburg ernaar deze zorg in samenwerking met ketenpartners zo goed mogelijk te bieden. Per 1 januari 2020 is de Wet Verplichte GGZ van kracht. De wet gaat uit van “stepped care”: zo licht mogelijk als kan en zo zwaar als noodzakelijk.