Beroep

We herijken onze strategische koers, in afstemming met onze binnen- en buitenwereld, in een wereld die ook zelf volop in beweging is. We hanteren daarbij de Beïnvloedingscirkel. Het onderdeel “Beroep” richt zich op onze professionals en al het werk dat we doen. We willen Samen Regie; ook met onze cliënten. En we blijven ons inzetten om innovatief te blijven en hoog specialistische zorg te verlenen.

Samen beslissen

GGz Breburg stelt als onderdeel van het programma Reis van de cliënt, pijler Behandeling & Nazorg het thema Samen Beslissen in de ‘driehoek Behandelinhoud, Uitkomsten en Kosten’ centraal. Intern zetten we niet alleen in op Samen Beslissen maar ook op Samen Leren. Hierbij leren we aan de hand van diverse informatiebronnen op alle niveaus (cliënt, caseload, team en populatieniveau).

Ervaringsdeskundigen

Ervaringsdeskundigen weten als geen ander wat het betekent om een moeilijke periode door te maken én hoe je hiervan kunt herstellen. In het herstelproces van de cliënt vervullen ze een essentiële rol: die van ‘hoopverlener’. Ze dragen bij aan vermindering van het stigma van psychiatrisch cliënt en zorgen ervoor dat de focus gericht blijft op herstel. Ervaringsdeskundigen hebben dus een belangrijke rol; voor, tijdens én na de zorg.

E-Health

Door de COVID-19 crisis is er een versnelling opgetreden ten aanzien van het gebruik van digitale middelen. GGz Breburg is ervan overtuigd dat een vorm van digitaal aanbod onderdeel moet uitmaken van haar portfolio. De visie omtrent eHealth wordt in de zomer van 2020 opgesteld met ondersteuning van de PreSET regeling. De eHealth ambitie wordt afgeleid van deze visie.

In april 2020 startte GGz Breburg met haar digitale poli. Deze vorm van zorg breiden we in 2021 uit. Naast angst- en stemmingsstoornissen in de leeftijd 18-70 jaar wordt er dan naar meerdere aandoeningen gekeken, of - als er gekozen wordt in de strategische koers voor meer generalistische behandeling - meer cliënten die generalistisch behandeld worden.

In 2021 lopen de SET-regeling en VIPP-regeling bij GGz Breburg. Beide regelingen zijn erop gericht om digitale toepassingen onderdeel te laten worden van de behandeling van onze doelgroep. GGz Breburg zet zich vol in voor uitbreiding van het digitale behandelen, maar zorgverzekeraars dienen zich te realiseren dat dit gewenning vraagt van zowel cliënten als behandelaren.

TOPGGZ

GGz Breburg kent twee gespecialiseerde zorgcentra die het predicaat TOPGGz hebben. Dit is ten eerste het Centrum voor Lichaam, Geest en Gezondheid, dat zich richt op specialistische diagnostiek- en behandeling aan mensen met gecombineerde psychiatrische en somatische klachten. Daarnaast hebben we ons Centrum Persona Cura waar hoog specialistische diagnostiek en behandeling wordt geleverd aan senioren met (co-morbide) persoonlijkheidsstoornissen en/of autisme. Cliënten komen bij deze centra terecht als ze zijn vastgelopen in de specialistische zorg.