Bedrijf

Duurzaam en rendabel

We herijken onze strategische koers, in afstemming met onze binnen- en buitenwereld, in een wereld die ook zelf volop in beweging is. We hanteren daarbij de Beïnvloedingscirkel.

Het onderdeel “Bedrijf” richt zich op duurzaam rendabel zijn: zetten we de juiste middelen op de juiste plaats in?

Duurzaamheid

In 2019 plaatsten we op vijf locaties in totaal 1.000 zonnepanelen. Deze installaties verdienen zichzelf terug. Als eerste grote ggz-aanbieder hebben wij onze servers in de cloud geplaatst, met als gevolg zowel een betrouwbaarder netwerk als een aanzienlijke besparing op elektriciteit.

Ook worden er op de werkplek continu kleine stapjes gezet zoals het steeds beter scheiden van afval. Omdat alle medewerkers zich in toenemende mate probleemeigenaar voelen van de verduurzaming, wordt het denken en doen positief beïnvloed.

Duurzaamheid is het uithoudingsvermogen van processen en systemen. De opwarming van de aarde met de bijbehorende gevolgen is een voorbeeld van een langdurig verstoord systeem. Het klimaatvraagstuk is geen Nederlands vraagstuk. Het klimaat verdient een oplossing. Ook GGz Breburg neemt hierin haar verantwoordelijkheid.

Risicobeheersing

In één keer goed. Minder herstelwerk achteraf. Op die manier beheersen we risico’s én beperken we onze administratieve lasten. Dus: meer tijd vooraf besteden aan het inrichten van de juiste processen in plaats van naderhand moeten corrigeren.

Productieontwikkeling

De productie binnen de ZVW is na de invoering van de restricties ten gevolge van COVID-19 gedaald. Intern was er tijdelijk sprake van een hoger ziekteverzuim en face-to-face afspraken met cliënten werden zoveel mogelijk beperkt. In sneltreinvaart werd digitale behandeling uitgebreid maar niet voor alle behandelingen bleek dit goed toepasbaar. Activiteiten zoals dagbesteding konden tijdelijk niet doorgaan. Bezoek aan cliënten die in onze kliniek waren opgenomen moesten we helaas weigeren. Voor de tweede helft van 2020 verwachten we een hoge aanwas aan nieuwe cliënten; enerzijds door uitgestelde zorg, maar ook cliënten die juist ten gevolge van de coronacrisis een zorgvraag hebben voor bijvoorbeeld traumaverwerking. Helaas hebben we niet de mogelijkheid om onze behandelcapaciteit op korte termijn uit te breiden; we verwachten daarom dat de wachtlijsten dan toenemen.

Bekostiging van de ggz

Inflatie | OVA Ook in 2021 hebben wij als ggz-aanbieder te maken met groeiende uitgaven. Oorzaken hiervan zijn bijvoorbeeld de CAO indexatie (3% in augustus 2020, 2,1% in juni 2021) en de eenmalige uitkering van maximaal € 500 in 2021. Daarnaast is GGz Breburg in toenemende mate genoodzaakt om personeel niet in loondienst (PNIL) in te huren. De extra kosten die hiermee gepaard gaan hebben een opdrijvend effect op de kostprijs, en worden verwerkt in de geoffreerde tariefindexaties en omzet.

Zorgprestatiemodel 2022 In 2019 is gestart met de voorbereidingen voor een nieuwe bekostigingssystematiek voor de ggz en FZ die vanaf 2022 zijn intrede moet doen: het Zorgprestatiemodel. Op basis van 10 ontwerpprincipes is een model tot stand gekomen waarbij maandelijkse facturatie mogelijk wordt. Per instelling wordt vastgelegd in welke Setting en met welke Beroepen zij Consulten en Prestaties leveren en maandelijks declareren. Zoals we dat nu ook doen, blijven instellingen en verzekeraars afspraken met elkaar maken over het tariefpercentage dat hierbij in rekening gebracht wordt. In 2021 zullen de voorbereidingen voor de invoering van deze nieuwe bekostiging een belangrijk speerpunt voor GGz Breburg zijn.