Reis van de cliënt

Iedereen die een beroep doet op GGz Breburg kan rekenen op tijdige, duidelijke en professionele expertise en inzet.

Geen wachtlijst in 2022! Of je nu cliënt, professional of verwijzer bent: we maken het graag zo makkelijk, duidelijk en efficiënt mogelijk. Dat is nog niet altijd het geval. Daarom nemen we de hele ‘reis’ van de cliënt onder de loep om deze op verschillende punten te verbeteren. We verwachten dat cliënten hierdoor eerder de juiste zorg krijgen. Bovendien voelen zowel cliënten als verwijzers zich welkom en goed geïnformeerd.

We durven hierbij een ambitieuze belofte te maken, namelijk: geen wachtlijst meer in 2022! Wachtlijstvrij betekent dat we binnen de eerste week een persoonlijk contact met de cliënt hebben om een eerste stap te zetten naar de terugkeer van mentale gezondheid.

Vier deelprojecten

Het programma is gestart in 2019 en bestaat uit verschillende deelprojecten. De deelprojecten zijn:

 • Consultatie
 • Screening, Intake en Triage
 • Behandeling en nazorg
 • Herinrichting administratieve processen

1. CONSULTATIE

We helpen de verwijzer te kiezen wat het beste is voor zijn of haar cliënt.

Door consultatie uit te breiden verbeteren we de zichtbaarheid, bereikbaarheid en beschikbaarheid van GGz Breburg voor onze verwijzers. Hierdoor verbetert de kwaliteit van instroom en komen cliënten eerder op de juiste plek terecht. De juiste plek kan binnen GGz Breburg zijn, maar ook daarbuiten. We verwachten zo minder onterechte verwijzingen binnen te krijgen en de wachttijden te verkorten.


"De relatie met de huisarts wordt beter. Huisartsen weten ons te vinden met hun consultatievragen en merken dat ze snel reactie krijgen. Onze ambitie is om samen met de huisarts te werken aan preventie bij psychische klachten." Jan van Borssum Waalkes, inhoudelijk projectleider en psychiater

Hoe doen we dat?

We zetten een consultatiefunctie op voor huisartsen en POH'ers in de regio, zodat zij snel en op laagdrempelige wijze bij ons terecht voor al hun consultatievragen. Wanneer deze huisartsen een vraag hebben over ggz-problematiek kunnen zij bellen naar een consultatieteam van experts van GGz Breburg dat klaar zit om hun vraag te beantwoorden en met de huisarts mee kan denken. Daarnaast kan ook consultatie worden gegeven in de huisartsenpraktijk door een vaste consultatiegever verbonden aan de praktijk.

Wie gaat hierover?

Jeannette Saatrube (extern) en Jan van Borssum Waalkes (psychiater)

Consultatie Verhalen uit de praktijk

Jan van Borssum Waalkes is psychiater en inhoudelijk projectleider van het project consultatie. Hij en andere consultatiegevers staan klaar voor vragen van huisartsen en POH-GGZ. In het interview ‘Met consultatie naar de kern van ons vak’ gaat hij in op zijn ervaringen met consultatie geven.

Ineke Breukers deelt haar ervaring met consultatie geven aan huisartsen en waarom deze manier van werken haar aanspreekt. Zij is verpleegkundig specialist bij Indigo Brabant en consultatiegever.

2. SCREENING, TRIAGE, INTAKE

We richten het proces van screening, triage en intake beter in om de intaketrajecten te verkorten.

Er gaan behoorlijk wat contactmomenten aan vooraf voordat een cliënt daadwerkelijk start met behandeling bij GGz Breburg. Die contactmomenten zijn nodig om een goede inschatting te kunnen maken wat precies de juiste behandeling zou kunnen zijn voor een cliënt. Toch kan dit efficiënter.

We gaan daarom aan de slag om het proces van screening, triage en intake beter in te richten. Door screening bijvoorbeeld al bij de huisarts in te zetten, verwachten we minder onterechte verwijzingen. Bovendien verwachten we kortere intaketrajecten doordat er betere informatie aan de voorkant beschikbaar is.

"Er was een lange wachtlijst voor de specialistische zorg, maar ik kon al direct starten met een aantal E-health modules. Dan voelt het minder als wachten, want je kan al aan de slag.” Cliënt GGz Breburg

Wat gaan we doen?

 • We koppelen een vaste professional van GGz Breburg aan de huisartsenpraktijk. De huisarts kan onze expertise inschakelen wanneer hij of zij er zelf niet uitkomt.
 • We zetten in op het gebruik van een screeningsinstrument bij de huisarts. Hiermee helpen we de huisarts om zijn patiënt naar de juiste zorg door te verwijzen. Zo voorkomen we bijvoorbeeld dat de huisarts cliënten naar ons doorverwijst, waarvan we bij voorbaat weten dat wij niet de juiste partij zijn om hen te helpen. Bijvoorbeeld omdat het IQ te laag is of omdat verslavingsproblematiek op de voorgrond staat. Dankzij het screeningsinstrument hebben wij ook betere voorinformatie.
 • We ontwikkelen een klantvriendelijk toeleidingsproces gericht op alle doelgroepen van GGz Breburg: een centraal aanmeldpunt.
 • We ontwikkelen één gezamenlijke intake voor Indigo en GGz Breburg: basis-ggz en specialistische ggz bundelen de krachten.

Wie gaat hierover?

Annette Zoete

Screening, Triage en Intake

Verhalen uit de praktijk

In het triage-overleg experimenteert een team met professionals van GGz Breburg, professionals van Indigo, Fameus en Werken & Leren met een andere vorm van triage. Jako van Diessen denkt mee en adviseert vanuit zijn kennis en ervaring als senior medewerker ervaringsdeskundigheid. Hij vertelt in het interview over zijn ervaringen in het triage-team.

3. BEHANDELING EN NAZORG

Cliënten, hun naasten en professionals beslissen samen over het behandelbeleid.

Onze professionals zijn vakbekwame mensen. We hoeven ze niet voor te schrijven wat ze moeten doen en hoe ze dat moeten doen. Wel kunnen we ze tools bieden om hun vakmanschap te ondersteunen. Binnen de behandeling gaan we aan de slag met de implementatie van kwaliteitsstandaarden, kwaliteitsindicatoren en ondersteunende meetinstrumenten. Deze tools geven professionals sturing bij het bieden van goede zorg.

Met kwaliteitsindicatoren en meetinstrumenten kunnen zij het effect van hun handelen monitoren en vaststellen of zij daadwerkelijk kwaliteitsverbetering realiseren. Herstelgerichte zorg en samen beslissen zijn hierbij belangrijke uitgangspunten. Cliënten, hun naasten en professionals beslissen samen over het behandelbeleid. Hierbij kunnen ze vertrouwen op de kennis en kunde van de professional en op de ervaringsdeskundigheid van de cliënt en diens naasten.

“Ik heb graag meer inzicht in welke behandelvormen er zijn. Ook zou ik het fijn vinden om de voortgang van mijn behandeling te zien en wat ik allemaal al gedaan heb.”
Cliënt GGz Breburg

Dit onderdeel bestaat uit drie deelprojecten:

 1. Regiebehandelaarschap borgen & professionaliseren
 2. Samen beslissen op basis van evidence, practice en context based kennis met behulp van kwaliteitstandaarden en eHealth.
 3. Samen beslissen in de driehoek behandelinhoud, outcome en kosten.

Wat gaan we doen?

 • We gaan verder met het borgen en professionaliseren van het Regiebehandelaarschap
 • We maken een overzicht van het totale aanbod op basis van de kwaliteitsstandaarden zodat we ons zorgaanbod verder kunnen optimaliseren en bovendien flexibel in kunnen zetten.
 • We ontwikkelen de ondersteunende kwaliteitsindicatoren en meetinstrumenten (cliënttevredenheid, routine outcome monitoring en informatie over behandelinhoud en -kosten) verder door, zodat cliënt en professional inzicht hebben in hoe goed de behandeling aanslaat en samen kunnen bepalen wat passende vervolgstappen zijn.
 • We ontwikkelen en implementeren een dashboard met relevante informatie voor samen beslissen. Hier kan zowel de professional als de cliënt zien wat aan behandeling is aangeboden en hoe de cliënt opknapt. Je ziet hierbij ook of dit in balans is met de kosten. Professional en cliënt kunnen dan samen bespreken wat dit betekent voor vervolgstappen in de behandeling.

Wie gaat hierover?

Margot Metz en Gerbentsje Bruinsma

Behandeling en Nazorg

Verhalen uit de praktijk

Het dashboard Samen Beslissen wordt gebruikt voor het gebruiksvriendelijk monitoren van inzet en resultaten van de behandeling. Verschillende teams maakten in de afgelopen periode kennis met het dashboard, waaronder het team van Marjon Verhaeren. Zij is psychotherapeut en manager behandeling centrum persoonlijkheidsstoornissen (PSS) en licht in het interview toe hoe zij en haar team het dashboard Samen Beslissen in willen zetten.

4. HERINRICHTING ADMINISTRATIEVE PROCESSEN


Het doel is dat ons administratieve proces, zowel voor de cliënt als voor de professional, zo simpel en uniform mogelijk wordt gemaakt.

Doordat we ons primaire proces aanpassen, moet ook het administratieve proces binnen de verschillende fasen worden herzien. Ook dit vormt een onderdeel van het programma Reis van de cliënt.

Het uiteindelijk doel is dat ons administratieve proces, zowel voor de cliënt als voor de professional, zo simpel en uniform mogelijk wordt gemaakt. Dit is een meerjarenproject waarbij de vernieuwing van het administratieve proces steeds de vernieuwing van het inhoudelijke proces volgt.

“Ik ben veel tijd kwijt aan administratie. Tijd die ik liever aan direct cliëntencontact wil besteden. Dat moet toch anders kunnen?!” Professional GGz Breburg.

Wat gaan we doen?

 • Niet alles meer vastleggen, alleen dat wat echt nodig is
 • De inrichting van het EPD versimpelen en uniformeren
 • Kijken waar we processen kunnen automatiseren
 • We zorgen voor een optimale inzet van E-health om de Reis van de Client te faciliteren

Wie gaat hierover?

Jan van Osch