Intensieve en acute zorg

Herstellen doe je bij voorkeur thuis, met de mensen die belangrijk voor je zijn. Is opname toch nodig, dan streven we ernaar deze zo kort als verantwoord en mogelijk te houden.

Op weg naar één sluitende keten voor acute ggz-zorg

'Herstellen doe je thuis en met de mensen die belangrijk voor je zijn'. Met dit statement geven we uitvoering aan een nieuwe vorm van acute zorg: acute zorg gebaseerd op de uitgangspunten uit de herstelvisie en positieve gezondheid. We werken aan een sluitende keten voor de acute ggz en gaan samen op weg naar de beste zorg voor mensen die in een acute fase een beroep op ons doen.


Het plan om de acute zorg binnen GGz Breburg meer naar elkaar toe te brengen is ingedeeld in vier deelprojecten:

  • De transitie van Centrum Veerkracht en Stabiliteit (CV&S)
  • De uitrol van IHT
  • Expeditie Herstel: de inzet van resourcegroepen (R-ACT) binnen de acute keten
  • De Wet Verplichte ggz

DE UITROL VAN IHT

Herstellen doe je bij voorkeur thuis, met de mensen die belangrijk voor je zijn

Intensive Home Treatment wordt komend jaar uitgerold binnen Breda en Tilburg als onderdeel van onze acute keten. IHT is een vorm van ggz crisiszorg met als doel zo veel en zo intensief als nodig crisiszorg te organiseren, samen met naastbetrokkenen, zodat een verblijf in de kliniek alleen in uiterste nood wordt ingezet.


This video has been disabled until you accept marketing cookies.Manage your preferences here or directly accept targeting cookies

IHT is niet hetzelfde als intensieve thuiszorg. Het gaat nadrukkelijk om crisiszorg die per direct moet worden ingezet om te voorkomen dat een opname nodig is. IHT kan ook worden ingezet als iemand al in behandeling is bij GGz Breburg. Bijvoorbeeld: wanneer het eigen behandelteam alle opschaalmogelijkheden heeft ingezet maar de crisissituatie toch niet kan worden gekeerd. De eigen behandelaar blijft in dat geval regievoerder en zet het contact met zijn cliënt samen met het IHT team voort. De behandeling van het IHT-team is maximaal 6 weken.


Klik hier voor de infographic over IHT >


Wanneer start IHT

Het IHT team in regio Breda is per 1 april 2019 gestart. Hiermee zijn de eerste stappen gezet om de Crisisdienst, onze High Intensive Cares (HIC’s) en Intensive Home Treatment met elkaar in verbinding te brengen, zodat er binnen GGz Breburg één acute keten ontstaat.


Wie gaat hierover?

Joep Mulders

DE TRANSITIE VAN CENTRUM VEERKRACHT EN STABILITEIT (CV&S)

Op naar een sluitende keten binnen onze acute zorg

Centrum voor Veerkracht en Stabiliteit staat voor een transitie. Met de komst van IHT verwachten we dat de instroom op de huidige bedden van Centrum voor Veerkracht en Stabiliteit af neemt. Daarnaast is er een behoefte aan een zwaardere bedcategorie binnen GGz Breburg die het ‘gat’ tussen de HIC en Centrum voor Veerkracht en Stabiliteit wegneemt.

Centrum voor Veerkracht en Stabiliteit verzwaart daarom een deel van de bedden. De locatie voor de afdeling met een zwaardere bedcategorie wordt Jan Wierhof 4 in Tilburg vanaf eind mei. Centrum voor Veerkracht en Stabiliteit verlaat de Mendelssohnstraat.


Wie gaat hierover?

Nienke van der Meer

EXPEDITIE HERSTEL: R-ACT BINNEN DE ACUTE KETEN

De cliënt en zijn resourcegroep staan aan het roer bij het herstelproces

Een club enthousiaste behandelaren en managers uit de acute keten is gestart met het ontwikkelen van een nieuw model. De periode van opname op de HIC wordt benut om een resourcegroep samen te stellen en op te starten, zodat het ontslag een nieuwe start kan gaan betekenen.


Een crisis vormt - behalve een ingrijpende fase in je leven - ook mogelijkheden om je koers te wijzigen, doelen te stellen en je leven anders in te richten. Met een op RACT gebaseerd project willen we het informele steunsysteem en het sociale domein betrekken bij het herstelproces. Tijdens de opname starten we een persoonlijk herstelteam op dat gaat werken aan herstel vanuit de eigen regie en keuzes van de cliënt. Zo wordt de crisisopname gebruikt om een nieuwe start te maken van het behandelproces met de cliënt zelf aan het roer.


Binnen de RACT-methode staat een resourcegroep centraal. De resourcegroep is een groep mensen, uitgekozen door de cliënt, die voor de cliënt belangrijk is en die hem helpt persoonlijke, zelfgekozen hersteldoelen te bereiken. Het belangrijkste kenmerk van de resourcegroepen-methodiek is eigenaarschap en regie van de cliënt. Hij is de beoogde regisseur van de groep en bepaalt wie er in de groep komt. Dit kunnen familieleden of andere naastbetrokkenen zijn maar ook (familie-) ervaringsdeskundigen en professionals van binnen of buiten de ggz. De RACT-methode is al geïmplementeerd binnen de FACT en de VIP-teams en kan daar rekenen op positieve ervaringen.


Wie gaat hierover?

Chrissie Koks (tijdelijk, vervanging nog niet bekend)

WET VERPLICHTE GGZ

De zorg is patiëntvolgend

Per 1 januari 2020 wordt de Wet verplichte ggz (Wvggz) van kracht. De nieuwe wet vervangt de BOPZ en regelt de rechten en plichten van mensen die te maken krijgen met verplichte zorg in de ggz. Stelde de BOPZ de gedwongen opname centraal, de Wvggz stelt de zorg centraal.

De zorg is patiëntvolgend; dit betekent bijvoorbeeld dat verplichte zorg kan worden toegepast op de plek waar de betrokkene zich bevindt, ook thuis. Ook is wettelijk vastgelegd dat dwang alleen in uiterste gevallen mag worden toegepast en zijn de rechten van de betrokkene(n) versterkt.


De betrokkenheid van familieleden bij de uitvoering van onvrijwillige zorg is in de nieuwe wet nadrukkelijk omschreven.

Om goed op deze grote verandering te anticiperen is extra inzet nodig van medewerkers. Daarom is er een taskforce opgericht binnen GGz Breburg. Zij werken in de organisatie een bepaald thema uit, zodat we er 1 januari 2020 op de belangrijkste onderdelen klaar voor zijn. De komst van de Wvggz ziet GGz Breburg als een kans om onvrijwillige zorg inhoud en vorm te geven, die veel meer in lijn ligt met de behandelvisie van GGz Breburg: herstellen doe je bij voorkeur thuis en met de mensen die belangrijk voor je zijn.


Wie gaat hierover?

Rene Voesenek