Nieuws

We zitten niet stil. Op deze pagina geven we steeds updates rondom de programma's.

12 december 2019

Pilots Screening, Triage en Intake starten eind januari

We hebben bij GGz Breburg vaak te maken met onjuiste verwijzingen: cliënten die beter geholpen kunnen worden op een andere plek dan bij GGz Breburg. Iedere onjuiste verwijzing is zonde voor alle betrokken partijen. Voor ons, voor de huisarts, maar bovenal voor de cliënt zelf die het gevoel heeft van het kastje naar de muur te worden gestuurd. Door een herinrichting van onze Screening, Triage en Intake zorgen we samen met de huisarts voor betere verwijzingen. We starten eind januari met twee pilots.

Pilot 1: Expertise bij de huisarts

Binnen deze pilot is een professional van GGz Breburg met specialistische ggz-kennis een aantal uur per week in de huisartsenpraktijk aanwezig is om de huisarts of POH'er te kunnen adviseren. We starten deze pilot bij 4 huisartsenpraktijken.


Pilot 2: Een centraal aanmeldpunt & gezamenlijke intake

Binnen deze pilot proberen we de huisarts door middel van een screeningsinstrument beter te ondersteunen om de juiste informatie uit het gesprek met de cliënt te halen. Daarnaast gaan we werken met een centraal aanmeldpunt: 1 in Tilburg en 1 in Breda. Ook bij de intake werken we meer samen. In plaats van een intake op afdelingsniveau, vindt de intake binnen deze pilot op zorggroepniveau plaats. Daarnaast laten we, waar nodig, ook andere expertisegebieden aansluiten. Dat kan zijn: Indigo, het sociaal domein, de POH of een andere zorggroep. Door meer samen op te trekken, is de cliënt sneller op de juiste plek voor behandeling.

24 oktober

Interne klankbordgroep buigt zich over de plannen Reis van de Cliënt

Collega's uit diverse geledingen binnen de organisatie spraken met elkaar over Consultatie en Screening/Triage/Intake. Het was een zeer waardevolle bijeenkomst, waarbij de opgehaalde input meegenomen wordt in de verdere uitwerking.

24 oktober

Denktank komt bijeen rondom consultatie

Binnenkort komt een denktank van inhoudelijk experts en medewerkers van de ondersteunende diensten bijeen om Breburgs consultatiediensten vorm te geven. We bespreken welke mogelijkheden we op dit moment en in de nabije toekomst hebben om effectieve consultatie-diensten te realiseren die bijdrage aan excellente zorg en een reductie van wachtlijsten

Twee werksessies met huisartsen erbij

Na de denktanksessie vinden twee werkesssies plaats om dit verder uit te werken. Deelnemers van betrokken huisartsenpraktijken, van Indigo en van GGz Breburg zullen verdere keuzes maken over hoe zij consultatiediensten gerealiseerd willen zien.

8 oktober
Breburgberaad in teken van Reis van de Cliënt

8 oktober
Keep calm, you're a top team

"GGz Breburg heeft een top team," zo trapte Julliëtte van Eerd het GGz Breburg beraad af. "We hebben topklinische centra. Zijn koploper op het gebied van verschillende inhoudelijke ontwikkelingen, zijn financieel gezond... En waarom zouden we dit grote verander-progromma dan aangaan? Juist daarom! Om de beste te blijven en de zorg voor onze cliënten te blijven verbeteren."

26 September

In 2022 heeft GGz Breburg geen wachtlijst meer


We hebben een belofte toegevoegd aan het programma Reis van de Cliënt. We beloven iedereen die een beroep doet op GGz Breburg dat we in 2022 geen wachtlijst meer hebben. Een op zijn zachts gezegd 'stevige uitdaging'? Ja! Maar dachten we dat tien jaar geleden ook niet van de visie om niet meer te separeren? Als er één ding is waar we unaniem achter kunnen staan en ons voor in willen zetten is het wel het wegkrijgen van de wachtlijsten. We gaan het dus gewoon doen.


Hoe?

Tot zover de stip op de horizon. Hoe we dat gaan doen is een tweede. Belangrijk om toe te voegen is dat het niet gaat om het 'wegpoetsen' van de wachtlijsten, maar om een andere manier van omgaan met de wachtlijsten. Niemand wil mensen die hulp nodig hebben nog maanden laten wachten. Wat kunnen we mensen die op zorg wachten, kijkend naar wat hun hulpvraag is, al wel bieden? De projectleiders van de vier deelprojecten zorgen er allemaal voor dat hun projectplannen bijdragen aan de belofte geen wachtlijsten meer.

Juli
Co-creatie sessies rondom screening, triage en intake zijn gehouden

Deelnemers co-creatiesessie:
We moeten de
hulpvraag van de cliënt centraal stellen en rekening houden met wat in zijn/haar leven past.

Juli
Aftrap reis van de cliënt bij STRND

Met ruim 100 aanwezigen is de aftrap van het programma de Reis van de Client gemaakt. De aanwezigen gaven input op wat volgens hen nodig was op de verschillende onderdelen van de reis. Wat moest er echt anders? Waar draaide het echt om? Met volgeschreven Brown Papers zijn de projectleiders naar huis gegaan. Zij gaan aan de slag om hun projecten (verder) vorm te geven.

Het Centrum Veerkracht & Stabiliteit ondergaat transformatie


Het Centrum V&S in Tilburg heeft een transformatie ondergaan en is verhuisd van de Mendelsohnsstraat naar Jan Wierhof 4. Op deze locatie kunnen door de nabijheid van de HIC en de inzet van een intensievere zorgzwaarte ook cliënten terecht die intensievere zorg nodig hebben dan geboden kon worden op de Mendelsohnsstraat.

De afdeling is een open afdeling met 10 bedden en biedt nu ook ruimte voor crisisopnames. Er wordt nog gewerkt aan de inrichting van een acute deeltijd en aan aanpassingen van het huidige deeltijdaanbod.

De verhuizing en overgang zijn zeer succesvol verlopen, mede doordat de afdeling alle stappen samen met medewerkers en cliënten heeft gezet.

Samen Beslissen krijgt volop aandacht in de media
De media (Tijdschrift voor Psychiatrie en Zorgvisie) heeft het proefschrift van Margot Metz naar Samen Beslissen met behulp van ROM en eHealth goed opgepikt. Tijdschrift voor Psychiatrie plaatste dit overzichtsartikel > en maakte er een podcast over.

27 juni
Whole scale change day in het kader van Eigen Regie

Er zijn verschillende inspirerende en vernieuwende projecten gaande om beweging, inspiratie, vernieuwing en plezier te brengen, zoals Eigen Regie, het clinical leadership programma (CLP), en de vernieuwde medische staf. Helaas merkt iedereen ook dat de energie die dan ontstaat soms weglekt in de dynamiek van alledag, in hinderende gewoonten en patronen.

Wat zou het heerlijk zijn als we daarin iets zouden kunnen doorbreken en de beweging die in gang is gezet tot een onomkeerbare beweging te maken! Met deze uitdaging is iedereen die 27 juni aanwezig was op de Whole scale change day aan de slag.


Eerste Sherpa's zijn opgeleid om
Resourcegroepen vorm te geven

Sherpa's klaar voor resourcegroepen op HIC

Van maart t/m juni zijn collega's vanuit verschillende zorggroepen getraind in het werken met resourcegroepen. Deze zogenaamde Sherpa's zijn klaar om een start te maken met resourcegroepen op de HIC. Komende tijd laten we alle sherpa's hierover aan het woord.

GGz Breburg krijgt subsidie voor Samen Beslissen met ROM


GGz Breburg heeft in SynQuest verband een subsidie toegekend gekregen vanuit het Zorginstituut Nederland om Samen Beslissen met behulp van ROM op maat door te ontwikkelen en te implementeren in de ggz-keten.Thesis student Anne van Dam is gestart met haar onderzoek bij GGz Breburg. Zij onderzoekt hoe door de verschillende behandelcentra de huidige zorgpaden worden ervaren en wat een passende methode is voor een flexibele, modulaire organisatie van de behandeling.

Samen Beslissen met behulp van Kwaliteitstandaarden; in de ‘driehoek Behandelinhoud, Uitkomsten en Kosten’.

Vanuit deze twee deelprojecten van ‘De Reis van de cliënt is projectleider Margot Metz gestart met de ronde langs de programmaraden. Zij maakt met hen een planning voor de volgende stappen: